Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane przez GetAll.pl (zwany dalej Serwisem). Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminem świadczenia usług. Chcąc korzystać z naszych Usług muszą się Państwo zapoznać z tymi dokumentami i je zaakceptować. Ponadto Polityka Prywatności określa informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień Użytkowników w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Korzystając z naszych Usług wyrażasz zgodę do wysyłania wiadomości, na dane kontaktowe, które uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), kursów i ofert specjalnych.
Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu GetAll.pl jest TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP 6762474679, REGON 12304891600000, zwana dalej Usługodawcą.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług, ich realizacji i rozliczenia w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres, siedziba, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje konieczne do dokonywania płatności za Usługi, jak również dane osobowe udostępniane przez Użytkowników dobrowolnie.

Udostępnienie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne, jednak należy mieć na względzie, że odmowa udostępnienia określonych danych osobowych może uniemożliwić z korzystania z części lub wszystkich świadczonych Usług.
W przypadku zmiany danych osobowych Użytkowników niezbędnych do świadczenia na ich rzecz Usług są oni zobowiązaniu do ich zaktualizowania w Serwisie lub poinformowania Usługodawcy o takiej zmianie.
Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, jednak podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystania powierzonych mu danych w celach marketingowych.
Użytkownik ma prawo przeglądać i dokonywać zmian w swoich danych osobowych, a także żądać ich usunięcia w przypadku rozwiązaniu umowy na świadczenie Usług, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Usługodawcy, wynikających z rozwiązanej umowy.
Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zostały one zebrane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również, w sytuacji gdy ich przetwarzanie jest zbędne do zrealizowania celu w jakim zostały one zebrane.
Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia a nawet odstąpienia od umowy w wypadku gdy dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, będą niezupełne (brak m.in. imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe.
W razie stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik korzysta z Usług niezgodnie z niniejszym regulaminem lub zawartą między stronami umową Usługodawca ma prawo przetworzyć jego dane osobowe celem ustalenia jego odpowiedzialności.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Subskrybentów
Powierzenie przetwarzania danych osobowych Subskrybentów w zakresie współpracy z GetAl.pl i korzystania z jego Usług jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której Użytkownik jest administratorem tych danych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub przetwarza te dane osobowe w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przetwarza dane osobowe Subskrybentów, jako Administrator danych, którym Użytkownik powierzył ich przetwarzanie w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Powierzanie przetwarzania danych osobowych Subskrybentów przez Usługodawcę następuje jedynie w zakresie danych Użytkowników uznanych jako niezbędna dla prawidłowego świadczenia na ich rzecz Usług za pośrednictwem GetAll.pl. To samo dotyczy dalszego przetwarzania danych osobowych. Usługodawca oświadcza, że jeżeli w celu prawidłowego świadczenia Usług może nastąpić potrzeba współpracy z podmiotem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak wyłącznie z podmiotami, kute mają siedzibę w krajach zapewniających ochronę danych osobowych na odpowiednim poziomie.
Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych spełniającą wymogi środków zabezpieczających bazę danych określonych w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i określone w rozporządzeniu do którego odnosi się art. 39a w/w ustawy.
Odpowiedzialność zarówno deliktowa jak i kontraktowa Usługodawcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w zdaniu poprzednim ogranicza się wyłącznie do bezpośrednich strat, jakie Użytkownik poniósł z tego tytułu. Jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody pośrednie, niezależne od ich źródła za wyłączeniem oczywistego rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Usługodawcy. Zaznacza się, że całkowita odpowiedzialność Usługodawcy nie może być wyższa, niż kwota ostatniej opłaty, jakiej Użytkownik dokonał za korzystanie z Usług za okres rozliczeniowy poprzedzający okres rozliczeniowy, w którym Użytkownik zgłosił roszczenie wobec Usługodawcy.

Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych
W przypadku usunięcia konta w Serwisie GetAll.pl na skutek przypadków przewidzianych w Regulaminie Usługodawca dane osobowe użytkowników zostaną trwale usunięte z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz obowiązków Usługodawcy jako Administratora danych nałożonymi na niego przez uprawnione do tego organy państwowe.
Baza danych Subskrybentów powierzona Usługodawcy może zostać wydana Użytkownikowi będącemu jej administratorem na jego żądanie przed upływem 7 dni od daty rozwiązania lub wypowiedzenia umowy.

Polityka Cookies
Usługodawca oświadcza, że Serwis GetAll.pl Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

  1. Korzystając ze strony internetowej GetAll.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że GetAll.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.

Ciasteczka

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszej strony . Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk „Akceptuj”, zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Stosowanie plików cookies i innych technologii :
Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.
Tak wykorzystujemy Twoje informacje :
W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach  tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.